lunes, 28 de abril de 2014

A PESCA NO VAL MIÑOR: CIENCIAS SOCIAIS e MATEMÁTICAS ESO

O título do traballo é “A pesca no Val Miñor”. Se desenvolveu durante 5 sesións co alumnado de PDC 3º de ESO.
É un proxecto en formato dixital coa ferramenta PREZI. Va inmerso na unidade de traballo número 5 “Sector Primario”.
1. Obxectivos
1.    Identificar as actividades pertencentes ao sector primario.
2.    Diferenciar a pesca da acuicultura e a pesca de baixura, altura e gran altura. Citar recursos mariños non vinculados á actividade pesqueira.
3.    Recoñecer aquelas actividades do sector primario que deterioran o medio natural e cómo o fan.
4.    Sintetizar información xeográfica mediante esquemas ou cadros e comentar mapas, textos, datos, gráficos e debuxos.
5.    Obter información sobre as principais características da pesca no Val Miñor e a súa problemática.
6.  Coñecer a realidade social do mundo do mar
7.    Recoñecer a importancia do quiñón e as diferentes artes de pesca da zona.
2. Competencias básicas
. Conocimiento e interacción co mundo físico e natural
Percibir e coñecer o espazo físico en que se desenvolve a  actividade  humana, así como a interacción que se produce entre ambos.  
Analizar a acción das persoas na utilización do espazo natural e dos seus recursos,  tanto dende o punto de vista dos problemas que a veces se xeneran, como dende as accións que se levan a cabo para asegurar a protección e o cuidado do medio ambiente.  
 Dixital e tratamento da información
Buscar, obter e tratar a información procedente da observación directa e indirecta da realidade, así como de fontes escritas, gráficas y audiovisuais.  
Establecer criterios de selección da información proporcionada po las diversas fontes según criterios de obxectividade.  
Empregar ferramentas de traballo con formato dixital
Coñecer e interpretar as  linguaxes simbólicos e de representación, especialmente os referidos á cartografía, gráficos e a  imaxe.  
 . Comunicación lingüística
Utilizar distintas variantes do discurso, en especial, a descripción, a narración, e a entrevista.  
Adquirir un vocabulario específico básico sobre a pesca.  
. Razonamiento matemático
Aplicar operacións sinxelas, magnitudes, porcentaxes e proporcións, así como de estadística Usar escalas numéricas e gráficas, sistemas de referencia, codificación numérica de informaciones y su representación gráfica.  
. Aprender de forma autónoma ao longo da vida
Desenvolver estratexias para pensar, organizar, memorizar e recuperar información, tales como resúmenes, esquemas ou mapas conceptuales.  

3. Contidos transversais
-    Educación moral e cívica
O estudio das características de certas prácticas pesqueiras  pode aproveitarse para reflexionar sobre as precarias condicións de vida da población que subsiste grazas a estas actividades e fomentar no alumnado a solidariedade coas persoas que sufren escasez de recursos e alimentos.
-    Educación ambiental
A análise dos efectos negativos no medio ambiente de algunhas actividades do sector primario  estimulará nol alumno a conciencia das graves consecuencias que pode ter a sobreexplotación dos recursos naturais do mar e a necesidade de racionalizar o seu uso.

No hay comentarios:

Publicar un comentario